Функционалности

 1. Набиране на поръчки: въвеждане на поръчки през няколко канала. Пълно клиентско досие, кредитни лимити, договори, клиентски модули за самообслужване.
 2. Планиране на изпълнението: автоматично разпределяне на заявки за събиране, пратки за разнос. Планирано движение в мрежа и/или с директен транспорт. Поддоставчици на транспорт.
 3. Управление на куриери:със смартфон във всеки куриер, автоматизирано получаване задачите за събиране/разнос. Отчитане работата в реално време. Мобилен печат на документи.
 4. Складова дейност: строга отчетност чрез етикетиране и сканиране при приемо-предаване на баркодове за всички стоки. Краткотрайно и дълготрайно складиране. Логистични услуги. Дистрибуция.
 5. Проследяване: История на статуси на пратката. История на редакция на пратката. Автоматизирано електронно архивиране на документи, свързани с пратки.
 6. Документопоток. Приходни фактури: следене на срокове на плащане; длъжници; напомнителни писма при просрочване. Разходни фактури: йерархично оторизиране за плащане.
 7. Оперативно счетоводство. Каси, банкови сметки. Салда на служители и контрагенти. Импорт/експорт към официална счетоводна програма.
 8. Анализи на себестойност и печалби: механизъм за изчисляване на себестойност на всяка пратка, рентабилност по клиенти, търговци и други анализи; ОПР и бюджетиране.
 9. Връзка с външни системи: партньорски и клиентски; справки и отчети.
 10. Франчайз: за партньори; автоматизиран разчет суми към/от партньора.
 11. Пътни листи: отчет и контрол разходи, извършени от автопарк. Заплащане шофьори.
 12. Качество и бонусиране: система за оценка на работата на служителите.